Sprawozdania

Sprawozdanie Intergrupy „Narew” na 49 Konferencję Regionu Mazowsze

Sprawozdanie Intergrupy „Narew” na 49 Konferencję Regionu Mazowsze

Intergrupa spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.00 ,w lokalu przy ul. Sikorskiego 4, w Ostrołęce. W skład Intergrupy wchodzi obecnie 25 grup działających w Ostrołęce, Łomży, Myszyńcu, Zambrowie, Krasnosielcu, Kadzidle, Łysych, Długosiodle, Małkini, Jednorożcu, Przytułach Starych i Lubotyniu Starym. Intergrupa i nieliczne grupy AA aktualnie odbywają spotkania w wersji hybrydowej : w realu i na platformie ZOOM. Intergrupa ponosi koszty platformy i umożliwia Grupom AA nieodpłatne korzystanie z platformy.

Na mitingach hybrydowych widzimy systematyczny udział Przyjaciół z całego kraju jak również z zagranicy. Część Grup w wyniku obostrzeń spowodowanych pandemią odnotowuje zmniejszenie się liczby uczestników na mitingach stacjonarnych. W spotkaniach Intergrupy systematycznie uczestniczy około 30% mandatariuszy plus służbowi Intergrupy.

Służby Intergrupy :

Rzecznik - Wiesiek

Skarbnik - Marek

Kolporter - Robert

Łącznik z zespołem IPiWzP - Michał

Łącznik z zespołem ds. literatury – Wakat

Łącznik do ZK i AŚ w Przytułach Starych - Paweł ( kończy służbę)

Łącznik ds. Internetu / Sekretarz – Marcin

Intergrupa niesie posłanie do Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego w Przytułach Starych. Do czasu wybuchu pandemii w czwartki, o godz. 16.00 odbywały się mityngi na oddziale półotwartym i zamkniętym z udziałem przyjaciół z zewnątrz. Po wybuchu pandemii mityngi zostały zawieszone. Od września 2021r. wznowiono mityngi w Zakładzie Karnym przy zachowaniu obostrzeń ( certyfikaty, maseczki itp.). Od lutego 2022r. ponownie mityngi zostały zawieszone do odwołania. Intergrupa na bieżąco dostarcza do ZK literaturę - według zapotrzebowania. Literatura przekazywana jest bezpośrednio lub pocztą w okresie ograniczenia kontaktów.

W finansach Intergrupy koszty niesienia posłania do ZK są stałym punktem wydatków. We wrześniu 2021r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne na platformie ZOOM dla zainteresowanych pracowników Urzędu Gminy Rzekuń i Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki współpracy z ks. Tomaszem Wilgą Diecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości w dniu 19.11.2021r. odbyło się spotkanie informacyjne w realu z diakonami Seminarium w Łomży. Następnie przyjęto, że corocznie będą organizowanie takie spotkania dla ostatniego rocznika Seminarium. Intergrupa od czerwca 2020r. posiada własną stronę internetową aa-narew.pl , którą prowadzi łącznik internetowy – Marcin.

Sytuacja finansowa Intergrupy jest stabilna.

II półrocze 2021r.

- wpłaty z Grup - 3.695,00

- kapelusz Intergrupy - 312,71

Przychody - 4.477,71

Rozchody - 3.728,00

Intergrupa przeznaczyła pieniądze na:

- utrzymanie strony internetowej i lokalu,

- literatura i ulotki do ZK Przytuły Stare,

- wpłaty na Region, BSK, 50 lecie,

- pakiety ulotek dla Grup,

- Zespół Informacji Publicznej,

- udział służebnych w zespołach i warsztatach.

Zarówno w grupach jak i na Intergrupie brakuje chętnych do pełnienia służb.

Sporządził : Wiesiek służebny Intergrupy Narew (rzecznik)

06.02.2022

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się dnia 06.02.2022 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce oraz onilne na platformie Zoom.

Przywitaliśmy się tradycyjnie deklaracją odpowiedzialności, preambułą AA, 12 tradycjami oraz 12 krokami.

Zwiększyliśmy cenę pakietów ulotek przysługujących każdej grupie. Decyzję tę poprzedziła długa dyskusja.

Rzecznik powitał nowych uczestników spotkania, przekazał grupom list od rady powierników wysłany za pośrednictwem BSK, przypomniał, że intergrupa tworzy i udostępnia listę spikerów, oraz przedstawił sprawy jakie były poruszane na ostatnim spotkaniu rady regionu z 15 stycznia 2022. Główną sprawą była forma konferencji regionu. Odbędzie się ona wyłącznie w trybie online na platformie Zoom i będzie trwała jeden dzień. Integrupa Narew postara się zapewnić w miarę możliwości technicznych dostęp do laptopów dla mandatariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji, ale nie mają odpowiedniego sprzętu komputerowego. Oczywiście chęć skorzystania z takiej pomocy należy odpowiednio wcześniej zgłosić rzecznikowi intergrupy.

Kolporter przekazał, że są nowe pozycje: AA w zakładzie karnym. Więzień do więźnia. Historie Polaków oraz Poradnik dla służb AA (edycja 2022). Poinformował o podwyżce części literatury. Kolejną sprawą jaką omawialiśmy było zagadnienie związane z ceną sprzedaży książek przez kolportera intergruy w świetle nowych cen książek i posiadanych starych zapasów. Bo dyskusji, wyczerpującej wszystkie możliwe warianty ustaliliśmy, że książki sprzedawane będą po aktualnych cenach wynikających z nowego cennika.

Łącznik ds. internetu i sekretarz intergrupy rozdał listę ze spisem mityngów celem jej zaktualizowania przez mandatariuszy, bądź inne osoby reprezentujące grupy. Poinformował, że jego służba wygasła z końcem stycznia i obecnie w służbie tej pozostaje wakat.

Łącznik ds. kontaktu z zakładem karnym w Przytułach Starych poinformował, że odbyły się 3 mityngi a obecnie mitingi są zawieszone do odwołania. Wygasła również i ta służba. Łącznik zdał obszerną relację ze swojej służby, zachęcił do pełnienia tej służby i zaoferował swoją pomoc.

Kolejną osobą, która zabrała głos, był łącznik zespołu do spraw informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami. Planowane jest spotkanie dla kuratorów, które odbędzie się online. Obecnie zespół dysponuje ok. 150 mailami kuratorów, których można będzie na takie spotkanie zaprosić. Lista jest nadal otwarta i łącznik poprosił, aby przekazać maile do kuratorów, jeżeli jakieś są nam znane. Region planuje również zorganizowanie spotkania dla głuchych. Przeprowadzana będzie ankieta dla Wieści z AA mająca na celu pozyskanie informacji zwrotnych od uczestników spotkań informacyjnych.

Skarbnik przedstawił stan finansów intergrupy. Jest on niezmiennie stabilny. Przekazał rozliczenie finansowe regionu. Poprosił, aby intergrupa i grupy, który dokonywały wpłat na udział w konferencji regionu zdecydowały co zrobić z wpłaconymi pieniędzmi. Obecnie kolejna konferencja regionu odbywa się online i nie wiadomo, kiedy odbędzie się konferencja w wersji tradycyjnej w tzw. „realu”

Kafejkowy zdał również relację ze swojej służby.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy.


W ramach wolnych wniosków powrócił temat złożonego miesiąc temu przez łącznika ds. internetu wniosku, aby zaniechać odczytywania na początku spotkań 12 tradycji i 12 koncepcji. Po wysłuchaniu opinii uczestników, wnioskodawca wycofał wniosek.

Kolejne spotkanie intergrupy zaplanowano na pierwszą niedzielę marca na godz. 10:00 przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce oraz na platformie Zoom

Protokołował Marcin.


02.01.2022

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się dnia 02.01.2022 o godz. 10:00 przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce, oraz na platformie ZOOM

Spotkanie otworzył rzecznik, przeczytaliśmy wspólnie deklarację odpowiedzialności, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.

Rzecznik poinformował, że najbliższa rada regionu, na którą się wybiera ma się odbyć 15 stycznia. Przypomniał również, że intergrupa tworzy i przechowuje listę spikerów. Na listę mogą dopisać się osoby chętne do dzielenia się swoim doświadczeniem w ramach spikerek a grupy poszukujące spikera mogą podeprzeć się taką listą.

Kolpolter poinformował o chwilowych brakach w stanie literatury intergrupy związanych z problemami technicznymi kolpoltera w dokonaniu zakupu. Zobowiązał się niebawem uzupełnić te braki.

Łącznik do spraw internetu powiedział, że konferencja regionu zaplanowana na początek kwietnia odbędzie się najprawdopodobniej wyłącznie w trybie online. W związku z wygasającą służbą, zaoferował gotowość podjęcia się tej służby na kolejne 2 lata w przypadku braku innych chętnych. Po trwającej sporo czasu dyskusji intergrupa postanowiła przedłużyć na rok subskrypcję platformy ZOOM finansując ją ze środków jakimi dysponuje, jednocześnie udostępniając ją wszystkim chętnym grupom wchodzącym w skład struktur integrupy Narew celem prowadzenia na niej mityngów online.

Delegat KLiP poprosił o przekazanie opinii na temat ulotki „Słowo Bóg”, jednocześnie poinformował, że opinie nadal są zbierane. Uczestniczy spotkania przekazali swoje uwagi. Pojawił się głos, aby zamiast tłumaczyć angielską ulotkę stworzyć własną, która będzie bardziej odpowiadać polskim realiom. Delegat zaoferował również gotowość czynnego udziału przy omawianiu pytań do konferencji.

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych powiedział, że toczyły się rozmowy w sprawie ewentualnych wspólnych mityngów online z udziałem więźniów i podopiecznych zakładu poprawczego w Laskowcu, jednak zostały wstrzymane, ponieważ obecnie zakład poprawczy działa w trybie obostrzeń i żadne spotkania się nie odbywają. W grudniu odbyło się 5 wyjazdów na mityngi do Przytuł. W najbliższy czwartek 06.01.22 spotkania się nie odbędą. Kończy się służba łącznika, poszukuje chętnych do jej przejęcia. Oferuje sponsoring w służbie. Chętni do wyjazdów do zakładu karnego w Przytułach Starych muszą posiadać przepustkę (wymagane okazanie dowodu, oraz zdjęcie), certyfikat szczepień przeciwko covid-19 i nie bycie karanym.

W imieniu łącznika ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami głos zabrał rzecznik. Zespół przygotował projekt przewodnika informacji publicznej oraz szkic listu do kuratorów sądowych. Projekt przewodnika informacji publicznej oraz ulotki „Słowo Bóg”, o której mowa była wyżej znajdziecie pod adresem https://aa24.pl/pl/do-pobrania

Skarbik przedstawił i omówił półroczne sprawozdanie z finansów intergrupy. Sprawozdanie jest dostępne tutaj: https://drive.google.com/file/d/1HOonJNK3-u2XIsf7nItd5XPZe9VEVDqn/view?usp=sharing

Kafejkowy, mimo że obecny online zadbał o to, abyśmy nie siedzieli przy pustym stole. Kawa smakowała równie dobrze jak zazwyczaj.

Sprawy grup:

Grupa „Jest Rozwiązanie” zaprasza mityng z okazji 5 rocznicy powstania grupy. Odbędzie się on 22 stycznia w sobotę o godz. 18:00 przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini. Po mityngu tort.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy w niesieniu posłania ani nie wdrożyła nic nowego w jego niesieniu.


W ramach wolnych wniosków padła propozycja zrezygnowania z czytania na początku spotkania 12 tradycji i 12 koncepcji, ponieważ zabiera to sporo czasu, albo ograniczenia się wyłącznie do 12 koncepcji. Tematem zajmiemy się na kolejnym spotkaniu intergrupy, na które zapraszamy 6 lutego 2022 na godz. 10:00 przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce i jednocześnie na platformę ZOOM.

Protokołował Marcin

łącznik ds. internetu i sekretarz intergrupy.


05.12.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się 5 grudnia o godz. 10:00 w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 4 oraz online przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył rzecznik intergrupy. Przeczytaliśmy deklarację odpowiedzialności, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.

Na spotkaniu integrupy gościli: Koordynator zespołu grupy 12 kroku, koordynator zespołu informacji publicznej. Koordynator zespołu grupy 12 kroku przybliżył nam czym jest grupa 12 kroku, w jaki sposób działa i co jest jej celem. Grupa współpracuje z dyżurnymi telefonicznymi i dyżurnymi online, dysponuje listą osób, które zgłosiły chęć pomocy poprzez kontakt z nowicjuszami, którzy szukają pomocy. Grupa ma zasięg ogólnopolski i zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.

Koordynator zespołu do spraw informacji publicznej poprosił o pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi kuratorami sądowymi i zaproponowaniu im zorganizowania spotkania informacyjnego na temat działalności AA. Przemyśleniami w tym temacie podzielili się inni uczestniczy dzisiejszego spotkania. Padła propozycja, aby na planowane spotkanie informacyjne dla zakładu karnego zaprosić również kuratorów.

Rzecznik integrupy odczytał list rady powierników dot. współpracy z Al-Anon, zachęcił do zapoznania się z projektem ulotki „Słowo Bóg” i zgłaszaniem swoich uwag co do wersji roboczej tej ulotki.

Sprawozdania osób pełniących służby na intergrupie:

-kolporter posiada prawie wszystkie pozycje literatury. Składa na bieżąco zamówienia w BSK i dokupuje brakujące pozycje.

-łącznik ds. internetu poprosił o aktualizację informacji do spisu mityngów.

-łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że jest propozycja zorganizowania mityngu informacyjnego dla ZK na wiosnę 2022r. Obecnie spotkania w większych gronach nie są możliwe z uwagi na covid. Mityngi odbywają się w ZK w czwartki w godzinach od 16:00 do 17:15. Wyjścia osadzonych na zewnątrz na mityngi nie są możliwe. Nie odbywa się mityng na Skype. Trwają ustalenia czy możliwe będzie uczestniczenie mandatariusza grupy z ZK poprzez intrenet w spotkaniach intergrupy.

-łącznik do spraw informacji publicznej i kontaktów z profesjonalistami przekazał, że 19.11.21 był organizowany mityng informacyjny w seminarium duchowym. Są plany, aby tego typu spotkania były organizowane raz do roku. Padła propozycja zorganizowania spotkania informacyjnego dla księży. Wywiązała się krótka dyskusja, do kogo najlepiej wystąpić z inicjatywą zorganizowania takiego spotkania.

-Marcin zajmujący się obecnie kontaktem z zakładem poprawczym w Laskowcu poprosił o pomoc w niesieniu posłania do tego zakładu i uczestniczenie w mityngach, które organizowane są w II i IV piątek miesiąca o godz. 16:00. Aby uczestniczyć w spotkaniu wymagane jest jedynie okazanie dowodu osobistego. Padła propozycja zorganizowania (w postaci online) wspólnego mityngu dla więźniów z ZK w Przytułach Starych i wychowanków zakładu poprawczego w Laskowcu.

- skarbnik przedstawił stan kasy regionu i integrupy. Podał wysokości wpływów i wydatków. Fundusze integrupy pozwalają na jej niezakłócone działanie.

-kafejkowy na bieżąco uzupełnia zjadane i wypijane przez nas produkty. Ich zakup finansowany jest z oddzielnego funduszu przeznaczonego wyłącznie na ten cel.

W części dot. ogłoszeń z grup Andrzej zaprosił na mityng spikerski na grupie Pomocna Dłoń z Łomży. Mityng odbędzie się 15 grudnia o godz. 18:00 a spikerem będzie Artur z Warszawy. Zaprosił również na warsztaty sponsorowania, które grupa Pomocna Dłoń organizuje 8 stycznia 2022r. Szczegóły na stronie grupy http://pomocnadlon.5v.pl/

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy.

Na sam koniec padło pytanie co integrupa robi, aby zachęcić większą ilość grup do uczestnictwa w integrupuie. Rzecznik udzielił odpowiedzi, że wysyła około 30 smsów z informacjami o spotkaniach integrupy i zachęca również telefonicznie do udziału mantariuszy w spotkaniach integrupy, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na to, czy dana grupa chce uczestniczyć w życiu integrupy czy nie.

Pożegnaliśmy się modlitwą o pogodę ducha.

Następne spotkanie zaplanowane jest na godz. 10:00 w dniu 02.01.2022 pod tym samym adresem, ul. Sikorskiego 4 Ostrołęka oraz na platformie ZOOM ID: 2886965561 Kod: 522945

Sprawozdanie przygotowałem ja... Marcin ;-)

07.11.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy „Narew”, które odbyło się dnia 07.11.2021 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce. Spotkanie było dostępne również online na platformie ZOOM.

Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności, odczytaliśmy preambułę AA, 12 tradycji i 12 koncepcji.

Jako pierwszy zabrał głos rzecznik intergrupy. Zapytał, czy jest konieczność drukowania sprawozdań z intergrupy, czy wystarczy, że są one zamieszczane na stronie intergrupy ( https://www.aa-narew.pl ). Forma elektroniczna wydaje się być wystarczająca. Następnie rozdał wydrukowane stanowisko rady powierników dotyczące kwestii udzielania odpowiedzi na pytania zadawane KSK a także materiały związane ze zbliżającym się zgromadzeniem wyborczym (13.11.2021). Odczytał informację o przedłużeniu licencji na spot informacyjny o AA. Sławek delegat KLiP wyjaśnił nam, dlaczego zgromadzenie wyborcze jest potrzebne. Omówiliśmy szczegóły techniczne związane z ewentualną pomocą mandatariuszom, którzy nie będą w stanie samodzielnie uczestniczyć w zgromadzeniu wyborczym.

Na integrupie została utworzona lista spikerów, na którą można wpisywać osoby chętne do udziału w mityngach spikerskich w roli spikera. Listę przygotował rzecznik integrupy, można ją uzupełniać i jest ona u niego dostępna do wglądu.

W części przeznaczonej na wystąpienia pełniących służby na intergrupie głos zabrali:

Kolporter – ma „Skrytkę”, zachęca do czytania. Czeka na dostawę książek. Niebawem powinien mieć nowe „Mityngi”

Łącznik ds. internetu – streścił krótko co działo się na ostatnim spotkaniu zespołu ds. internetu i organizacyjnym. Przekazał informację o sposobie logowania się do zgromadzenia wyborczego, poprosił o aktualizację danych o mityngach celem nasienia ewentualnych poprawek w spisie mityngów.

Delegat KLiP – Poprosił o zapoznanie się z roboczym tłumaczeniem ulotki „Słowo Bóg”, objaśnił w jaki sposób można się tym tłumaczeniem zapoznać i zachęcił do zgłaszania swoich uwag. Mandatariusz grupy „Pomocna Dłoń" zadał pytanie, dlaczego tłumaczymy angielską ulotkę. Padła propozycja stworzenia własnej ulotki polskiej wspólnoty AA. Delegat Sławek mówił również o trwających pracach nad dostosowaniem tekstu książki „12 Kroków i 12 Tradycji” do aktualnego brzmienia 4 wydania Wielkiej Księgi. W późniejszych terminach dostosowane zostaną również treści innych pozycji naszej literatury.

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych przekazał, że od 7 października odbywają się mityngi na półotwartym oddziale więzienia (czwartki 16:00 – 17:15). Frekwencja osadzonych to kilkanaście osób. Wszystkie służby na grupie są obsadzone. Przedstawił kwestie formalne związane z pismem dokumentującym oficjalnie zakończenie służby przez powiernika klasy „A”. Obecnie, aby dostać się na mityng w zakładzie karnym należy posiadać certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID. Pojawił się również pomysł zorganizowania w ZK mityngu informacyjnego.

Łącznik do spraw informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami zasygnalizował, że jeden z przyjaciół zaangażowany jest w niesienie posłania do zakładu poprawczego i zaproponował, aby zaprosić go na spotkanie intergrupy celem ustalenia czy nie potrzebuje pomocy, ewentualnie zorganizowanie mityngu informacyjnego dla osób zarządzających zakładem poprawczym.

Skarbnik – był na spotkaniu zespołu regionalnego. Przekazał informację o finansach regionu. Stan finansów regionu jest stabilny. Omówił również wpływy i wydatki integrupy. Stan finansów intergrupy jest również stabilny.

Kafejkowy – podał nam kwoty jakie zostały przeznaczone na zakup napojów i przekąsek. Intergrupa Narew posiada oddzielny fundusz przeznaczony na tego typu wydatki.

W części dotyczącej spraw grup, wydarzeń, rocznic, mandatariusz grupy „Pomocna Dłoń" poinformował, że na 08.01.2022 planowane są warsztaty sponsorowania. Andrzej zasięgnął wcześniej opinii intergrupy na temat publikowania numerów telefonów do organizatorów warsztatów. Zaprosił także na grupę „Pomocna Dłoń" na mityng spikerski w dniu 17.11.2021

Na koniec omówiliśmy krótko kwestie techniczne związane z ewentualnym przyjęciem na mityng osadzonych z zakładu karnego w Przytułach Starych konkretnie z ilością dostępnego na sali miejsca i znalezieniem rozwiązania, które pozwoli na komfortowe uczestniczenie w mityngu zarówno osobom z wolności jak i osadzonym.

Wolnych wniosków nie było.

Na kolejne spotkanie zapraszamy dnia 05.12.2021 o godz. 10:00. Ostrołęka, ul. Sikorskiego 4 lub online na platformie ZOOM (ID: 2886965561 Kod: 522945)

Sprawozdanie przygotował Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz integrupy.


26.09.2021

Sprawozdanie ze spotkania integrupy Narew, które odbyło się dnia 26.09.2021 o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce.

Spotkanie otworzył rzecznik intergrupy. Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności i odczytaliśmy wspólnie 12 tradycji i 12 koncepcji AA

Rzecznik poinformował o rekomendacji przyjętej przez 71 Konferencję Ogólną Służb USA/Kanada dotyczącą zmiany w preambule AA polegającej na zastąpieniu słów „mężczyzn i kobiet” słowem „ludzi”. Nastąpiła krótka wymiana spostrzeżeń, przemyśleń i opinii dotyczących tej rekomendacji. Następnie rzecznik zdał relację ze spotkania rady regionu z dnia 18.09.21. Na radzie regionu poruszane były między tematy dotyczące jesiennego zgromadzenia wyborczego oraz przyjęte zostały wnioski o jednorazowym dofinansowaniu mityngu dla osób głuchych i słabosłyszących a także o wysokości kwoty jaką należy przeznaczyć na zakup nowego komputera do PIK’u. Rzecznik poinformował również o powstaniu nowej ulotki „Pytania do 12 koncepcji AA”, oraz toczących się przygotowaniach do wydania książki „Jest Rozwiązanie”.

Następnie głos zabrały osoby odpowiedzialne za służby na intergrupie.


Kolpolter poinformował, że posiada na stanie w zasadzie wszystkie pozycji literatury. Te których nie posiada zobowiązał się w krótce uzupełnić. Przy okazji wystąpienia kolpoltera wywiązała się dyskusja, która przypomniała nam, że mandatariusze mają prawo do zakupu raz na 3 miesiące pakietu ulotek w cenie 10 PLN.

Łącznik ds. internetu poprosił o aktualizację danych o mityngach grup, poinformował także, że z powodów osobistych nie mógł uczestniczyć w ostatnim spotkaniu zespołu ds. internetu, ale za to uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. organizacyjnych, na którym omawiane były sprawy dot. jesiennego zgromadzenia wyborczego, ewentualnej zmiany siedziby PIK’u. Wnioski do konferencji regionu można składać do końca roku. Zespół organizacyjny posiada nowy, łatwiejszy do zapamiętania adres e-mail organizacyjny@aa-mazowsze.pl

Cały czas trwają uzgodnienia, dotyczące planowanych warsztatów 12 tradycji i 12 koncepcji.

Stary emitent został już wyłączony. Działa nowy emitent. Więcej na ten temat a także poradnik jak zapisać się do nowego emitenta można znaleźć na stronie https://www.aa-mazowsze.pl/emitent

Łącznik z zakładem karnym w Przytułach Starych przekazał nam, że od 9 września ruszyły fizyczne, realne mityngi w zakładzie karnym. Niestety frekwencja ze strony osadzonych pozostawia bardzo dużo do życzenia i konieczny jest kontakt z opiekunem celem zachęcenia osadzonych do wykazania większego zainteresowania mityngami. Jednocześnie nadal odbywają się mityngi na Skype.

Łącznik z zespołem ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć zbliżających się warsztatach, na które wybiera się 2 naszych powierników klasy A. W najbliższy piątek ma być zorganizowane spotkanie informacyjne w urzędzie gminy Czerwin. Przedstawił również koncepcję rozpowszechniania informacji o możliwości zakupu literatury AA, zamiast jej rozdawania oraz pomysł rozważenia wprowadzenia do sprzedaży literatury AA w innych sklepach zajmujących się sprzedażą książek.

Skarbnik zdał relację z warsztatów 7 tradycji, które odbyły się online dnia 25.09.21, przekazał informację o wpływach i wydatkach integrupy, z której można było wywnioskować, że stan finansów integrupy jest stabilny.

Kafejkowy poinformował, że zadbał o przeniesienie pod nowy adres spotkań intergrupy wszystkich rzeczy niezbędnych do przyrządzania kawy, herbaty a także przekąsek i słodyczy. Dzięki tej operacji mieliśmy dziś możliwość wypicia kawy i zagryzienia jej czymś słodkim lub słonym.

Żadna grupa nie wprowadziła nic nowego w niesieniu posłania, żadna grupa nie potrzebuje pomocy.

Jeden z uczestników spotkania zasygnalizował konieczność monitorowania czy pytania nadsyłane do konferencji krajowej, są rozpatrywane i czy są na nie udzielane odpowiedzi.

Na spotkaniu intergrupy zostały złożone dwa wnioski. Wniosek o sporządzenie listy zasad, jakie panują na integrupie (np. możliwość zakupu pakietu ulotek, o którym mowa wyżej). Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Wskazano na konieczność doprecyzowania wniosku w postaci skonkretyzowania zasad o jakie chodzi. Drugi wniosek dotyczył zwiększenia kwoty w jakiej intergrupa powinna partycypować w kosztach wynajmowanego lokalu, tak aby opłata za lokal pokrywana przez integrupę była współmierna do opłat jakie ponoszą inne grupy spotykające się w tym samym lokalu. Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Pożegnaliśmy się modlitwą o pogodę ducha.


Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 07.11.2021 na godzin. 10:00 w tym samym miejscu, czyli przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce.

Protokół przygotował sekretarz intergrupy Marcin


05.09.2021

Sprawozdanie ze spotkania integrupy Narew, które odbyło się dnia 05.09.2021 o godz. 9:30

Spotkanie otworzył Michał, zastępujący rzecznika.

Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności, następnie została odczytana preambuła AA, 12 tradycji i 12 koncepcji.

Na początku spotkania zostały złożone trzy wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył zmiany miejsca spotkań integrupy na lokal przy ul. Sikorskiego 4 w Ostrołęce.

Drugi wniosek dotyczył zmiany godziny spotkań integrupy na godz. 10:00

Trzeci wniosek dotyczył jednorazowego przeniesienia spotkania integrupy zaplanowanego na pierwszą niedzielę października na ostatnią niedzielę września (z 03.10 na 26.09)

Wszystkie wnioski zostały przyjęte w głosowaniach.

Michał zdał sprawozdanie ze ostatniego spotkania rady regionu, zwołanego celem zatwierdzenia zaproponowanego przez intergrupę terminu jesiennego spotkania wyborczego regionu. Poinformował, że głosowanie się nie odbyło.

Służący podzielili się informacjami dot. swoich służb.

Kolpolter poinformował, że posiada nowe ulotki, zachęcił do zakupu literatury.

Łącznik ds. internetu poprosił o zaktualizowanie danych o mityngach, zachęcił do subskrypcji nowego emitenta. Poinformował również, że intergrupa może zaproponować kto miałby zostać prowadzącym jesienne spotkanie wyborcze, oraz wybrać członków do komisji wyborczej.

Jeżeli chodzi o prowadzącego to Integrupa postanowiła zdać się na doświadczenie zespołu organizacyjnego i pozostawić wybór temu zespołowi. Do komisji wyborczej zgłosiła się jedna osoba.

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że ruszają spotkania stacjonarne w czwartki od 16:00 do 17:15. Równolegle odbywać się będą mityngi na Skype również w czwartki o godz. 13:30. Chętni do udziału w mityngach proszeni są o kontakt z intergrupa (admin@aa-narew.pl) lub bezpośrednio z łącznikiem Pawłem. Przy spotkaniach stacjonarnych obowiązywać będą obostrzenia. Na spotkania będą mogły wejść jedynie osoby posiadające certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19. Wymagane będą maseczki i rękawiczki. Najprawdopodobniej w kwietniu 2022 odbędą się warsztaty niesienia posłania do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Łącznik do spraw informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami, poinformował o ogólnopolskich warsztatach, które odbędą się w Szczyrku w dniach 01.10.21 do 03.10.21. Nasz region przygotowuje jeden z paneli.

Skarbnik przedstawił wpływy i wydatki integrupy. Sytuacja finansowa integrupy jest stabilna. Podobnie stan finansów regiony nie jest zagrożony. Warsztaty VII tradycji odbędą się online w dniu 25.09.2021 w godzinach od 8:30 do 18:00

Kafejkowy poinformował o stanie funduszu przeznaczonego na zakup kawy, herbaty, słodyczy.

Żadna z grup nie potrzebuje pomocy w ramach V tradycji, żadna z grup nie wprowadziła też nic nowego w niesieniu posłania.

Wolne wnioski rozpatrzono na początku spotkania.

Odpowiedzią na pytania postawione przez prowadzącego, czy mamy już jakieś osoby, które można by było dodać do listy spikerów, którą planowaliśmy stworzyć, oraz czy pomysł zorganizowania warsztatów w temacie jak pomagać bliskim alkoholików, którzy o tę pomoc była cisza.

Po odmówieniu modlitwy o pogodę ducha, spotkanie zakończono.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 26.09.2021 o godz. 10:00 pod adresem ul. Sikorskiego 4 - Ostrołęka.

Sprawozdanie sporządził sekretarz Marcin.

01.08.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się dnia 01.08.2021 o godz. 9:30 w lokalu przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce oraz jednocześnie online na platformie ZOOM.

Spotkanie otworzył nowy rzecznik Wiesław, zapraszając do przeczytania starych tekstów czyli deklaracji odpowiedzialności, 12 tradycji, 12 koncepcji.

Pierwszą sprawą, którą zajęła się intergrupa był wybór terminu jesiennego spotkania wyborczego. Intergrupa postanowiła zarekomendować radzie regionu dzień 13 listopada godz. 11:00

Następnie nowy rzecznik, opowiedział krótko o sobie o swoich planach związanych z tą służbą.

Kolejno sprawozdania ze swoich służb złożyli:

Kolpolter. Przejął służbę, zinwentaryzował pozycje, planuje zakupić brakujące pozycje. Rozdał egzemplarze Mityngów. Michał przedstawił wydanie „Wieści z AA” kierowanych do profesjonalistów, omówił co zawierają.

Łącznik do spraw internetu poprosił o zaktualizowanie spisu mityngów, poinformował o wyborze nowego rozwiązania w ramach systemu „Emitent”, zachęcił do subskrypcji. Więcej na temat nowego Emitenta na stronie aa-mazowsze.pl/emitent

Zachęcił również do subskrypcji lokalnych „Newsów z Narwi”. Więcej w zakładce „aktualności” na stronie intergrupy aa-narew.pl

Obecny na spotkaniu delegat KLiP poinformował o bieżących wydarzeniach w świecie literatury AA. Polskie wydanie „Więzień do więźnia” jest już drukowane. Planowane jest wydanie audiobooka 4 wydania Wielkiej Księgi. Ukazały się nowe ulotki dot. służby skarbnika i kontaktu z profesjonalistami. Ma powstać też nowa ulotka z pytaniami do 12 koncepcji, oraz rozważane jest wydanie ulotki o ateistach i agnostykach. Zachęcił również do subskrypcji newsletteru służby krajowej https://aa24.pl/pl/newsletter-sk

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że frekwencja na mityngach na Skype spadła do poziomu, przy którym ciężko już mówić o mityngu. Zachęcił do brania udziału w spotkaniach. Odbywają się one w czwartki o 13:30. Osoby chętne proszone są o kontakt bezpośrednio z Pawłem lub mailowo z intergrupą narew013@aa.org.pl

Zakład karny jest w trakcie ustalania czy mogą powrócić fizyczne mityngi na terenie zakładu.

Łącznik do spraw informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami zapowiedział, że wybiera się na najbliższe spotkanie zespołu w dniu 05.08.21. Zwrócił uwagę na potrzebę większego zaistnienia tej służby w Polsce, tak aby lepiej docierać do profesjonalistów.

Skarbnik przygotował zestawienie wpływów i wydatków integrupy za pierwsze półrocze. W dniu 29.09.21 25.09.21 odbędą się warsztaty skarbników online, na platformie ZOOM. Finanse regionu i integrupy są stabilne.

Nowy kafejkowy powiedział nam co w kawie piszczy.

Grupa „Pomocna dłoń” z Łomży zaprosiła na IV rocznicę, która odbędzie się 11.08.2021 o godz. 18:00 przy ul. Wąskiej 93 w Łomży.

W Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży odbywają się regularnie co sobotę o godz. 17:30 mityngi z udziałem podopiecznych tej placówki. Obecnie mityngi prowadzi grupa „Pomocna dłoń”, wcześniej prowadziła grupa „Omega”. Ilość osób, które mogą wejść na mityng jest ograniczona z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

W ramach wolnych wniosków padły propozycje zorganizowania warsztatów dotyczących tematu jak rozmawiać z rodzinami osób uzależnionych, oraz stworzenia lokalnej listy spikerów gotowych podzielić się doświadczeniem na mityngach spikerskich.


Grupy Kanaan i Nadzieja z Ostrołęki mają nowy adres spotkań: ul. Sikorskiego 4 na os.Centrum, wejscie schodami w gore przy sklepie Prim

Spotkanie zakończyło się modlitwą o pogodę ducha.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w dniu 05.09.2021 o godz. 9:30. Spotkanie odbędzie się przy ul. Goworowskiej 8a (II piętro) w Ostrołęce, oraz na platformie ZOOM: ID: 2886965561 Kod: 522945

Protokołował Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz intergrupy


04.07.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się dnia 04.07.2021 o godz. 9:30 przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce, oraz na platformie Zoom.

Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności. Odczytaliśmy wspólnie 12 tradycji i 12 koncepcji.

Rzecznik podziękował za dotychczasową służbę.

Kolpolter przekazał informacje o nowym Mithngu i również podziękował za dotychczasową służbę.

Łącznik do spraw internetu poprosił o aktualizacje danych dot. odbywających się mityngów oraz poinformował o planowanym na koniec listopada wyłączeniu systemu emitent i zastąpieniu go innym. O szczegółach łącznik będzie informował na bieżąco.

Łącznik ds. kontaktu z zakładem karnym w Przytułach Starych poinformował, że z uwagi na okres urlopów i tak już mała frekwencja na mityngach na Skype zmalała dodatkowa. Zachęcił wszystkich do spotkań na w/w mityngach w ZK na Skype w czwartki o godz. 13:30. Mimo, że niektóre zakłady karne zezwalają na spotkania to ZK w Przytułach Starych nadal pozostaje zamknięty, jeżeli chodzi o organizowanie na jego terenie mityngów.

Skarbnik podał stan finansów intergrupy, przedstawił rozliczenie za pierwsze półrocze 2021 roku i podziękował za dotychczasową służbę.

Kafejkowy przedstawił rozliczenie funduszu kawowego i podziękował za dotychczasową służbę.

Obecni na spotkaniu serdecznie podziękowali wszystkim w/w którym skończyły się służby i przystąpiono do wyboru nowych służb.

W wyniku wyborów służby objęli:

Rzecznik – Wiesław

Skarbnik – Marek

Łącznik ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami – Michał

Kafejkowy – Andrzej

Kolpolter – Robert

W kolejnym kroku, intergrupa w głosowaniu podjęła decyzję, aby rekomendować radzie regionu przeprowadzenie najbliższego jesiennego zgromadzenia wyborczego wyłącznie w formie online. Intergrupa jednocześnie będzie starać się zapewnić osobom, które mają problem z dostępem do komputera możliwość skorzystania ze sprzętu w miejscu aktualnych spotkań integrupy.

Grupa Nadzieja poinformowała o swojej rocznicy powstania i organizowanym z tego tytułu spotkaniu przy ognisku.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy w ramach 5 tradycji.


Grupa nadzieja wprowadziła na stałe (bez względu na stan obostrzeń) spotkania w formie hybrydowej.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na następne spotkanie zapraszamy w dniu 01.08.2021 o godz. 9:30 przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce a także online na platformie Zoom: ID: 2886965561 Kod: 522945

Protokołował Marcin, sekretarz intergrupy.


06.06.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się w dniu 06.06.2021 o godz. 9:30 przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce, oraz online na platformie ZOOM.

W spotkaniu uczestniczyli goście: rzeczniczka intergrupy Mokotów, rzecznik regionu, koordynator zespołu ds. organizacji, prowadzący poprzednią konferencje regionu, którzy przybyli podzielić się swoim doświadczeniem związanym z organizowaniem konferencji.

Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności, 12 tradycjami, 12 koncepcjami oraz preambułą.

Głos zabrał rzecznik regionu Radek, który opowiedział nam o sobie i służbie, którą pełni.

Następnie głos zabrała Kasia, rzeczniczka intergrupy Mokotów, oraz Paweł koordynator zespołu ds. organizacji, którzy podzielili się doświadczeniem w zakresie organizacji konferencji regionu. Paweł powiedział o kompetencjach zespołu organizacyjnego, oraz o tym czym zajmuje się intergrupa, która współorganizuje konferencję. Ostatnim mówcą był Robert, który dzielił się doświadczeniem z prowadzenia konferencji a także sposobami jej organizacji.

Kolejno głos zabierały służby intergrupy.


Rzecznik streścił ostatnie spotkanie rady regionu.

Kolpolter omówił sprawy związane z literaturą. Nadal szuka następcy w swojej służbie, która skończyła się już jakiś czas temu.

Łącznik ds. internetu streścił ostatnie spotkanie zespołu, oraz poprosił o podanie aktualnych danych dot. mitingów, które odbywają się w sposób tradycyjny w świecie rzeczywistym. Zachęcił do przekazywania informacji odnośnie wydarzeń, które niebawem mogą się odbywać z uwagi na poluzowanie obostrzeń.

Łącznik ds. kontaktu z zakładem karnym w Przytułach Starych, poinformował, że mitingi w ZK nie odbywają się nadal, ale można spotkać się z osadzonymi na mityngu na Skype. Zachęcił wszystkich chętnych do udziału w tego typu spotkaniach.

Skarbnik przedstawił stan finansów intergrupy.

Kafejkowy w końcu miał okazję przygotować nam kawę i słodycze.

Żadna grupa nie potrzebuje wsparcia.

Grupa Omega zainicjowała mitingi w lokalnym ośrodku terapii uzależnień. Projekt mimo nadal panujących obostrzeń i utrudnień z tym związanych cieszy się powodzeniem.

Na koniec w ramach wolnych wniosków wywiązała się dyskusja na temat sposobu organizacji zgromadzenia wyborczego regionu, które odbędzie się na jesieni. W dyskusji uczestniczył również delegat krajowy KLiP Sławek. Na kolejnym spotkaniu integrupa ma podjąć decyzję co do jej stanowiska w sprawie czy zgromadzenie powinno się odbyć online, hybrydowo, czy może tylko w rzeczywistości.

Następne spotkanie odbędzie się dnia 04.07.2021 o godz. 9:30 również w sposób hybrydowy, przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce, oraz online na platformie ZOOM.

Protokołował Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz intergrupy.


02.05.2021

Spotaknie odbyło się online na platformie ZOOM.

Na początku spotkania integrupa przedyskutowała kwestię ewentualnych spotkań hybrydowych i podjęła decyzję, że od kolejnego spotkania dnia 06.06.2021 będą się one odbwać w takiej właśnie formie. Spotkanie fizycznie odbywać się będzie przy ul. Goworowskiej 8a (II piętro) w Ostrołęce i będzie na nim obowiązywał limit 5 ośob. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Jedncześnie spotkanie będzie dostępne jak dotychcasz na platformie ZOOM.

Rzecznik poinformował, że w lipcu kończą się służby rzecznika, skarbnika, kafejkowego. Poza tym integrupa ma wakat w służbach łącznika ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami, kolpoltera, łącznika z zespołem organizacyjnym. Zapraszamy wszystkich chętnych do objęcia w/w służb na spotakanie intergrupy.

Przyjaciel, który zakończył już służbę kolpoltera poinformował, że mimo zakończenia służby nadal przesyła literaturę do zakładu karnego w Przytułach Starych i opiekuje się literaturą integrupy. Zachęcił również do zakupu literatury online, oraz czytania biuletynów online.

Łącznik ds. internetu zdał relację ze spotkania zespołu, które odbyło się w ostatnią sobotę kwietnia, przypomniał o konieczności zgłaszania mityngów, które się odbywają celem utrzymania ich w spisie internetowym na stronie aa24.pl

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Staraych zaapelował po raz kolejny o branie udziału w spotkaniach z osadzonymi, które odbywają się raz w tygodniu na Skype. Obecnie w spotkaniach uczestniczy bardzo mała ilość osób z wolności. Prosimy mandatariuszy o przekazanie informacji o takich spotkaniach i o możliwości wzięcia w nich udziału na swoich grupach. Kontakt w tej sprawie: Paweł, lub poprzez formularz kontaktowy integrupy dostępny w zakładce "kontakt".

Skarbnik przedstawił stan finansów intergrupy, omówił wpływy i wydatki za miesiąc kwiecień.

Kafejkowy zapowiedział swoją aktywność na najbliższym hybrydowym spotkaniu. Tym bardziej warto w nim wziąć udział. Czekać będzie pyszna kawa.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy, ani też nie wprowadziła niczego nowego w niesieniu posłania.

Podczas wolnych wniosków pojawiła się propozycja zaproszenia na spotaknie naszej integrupy osób pełniących służby w regionie, aby podzieliły się z nami swoim doświadczeniem, powowiedziały o swoich służbach.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w dniu 06.06.2021 godz 9:30 przy ul. Goworowskiej 8a (II piętro), Ostrołęka, oraz na platformie ZOOM (spotkanie hybrydowe). W spotkaniu przy ul. Goworowskiej uczestniczyć może maksymalnie 5 osób (nie licząc osób zaszczepionych przeciwko COVID-19)

Protokołował Marcin, sekretarz integrupy.

11.04.2021

Spotkanie integrupy Narew odbyło się na platformie ZOOM o godz. 9:30.

Spotkanie otworzył rzecznik intergrupy odczytując deklarację odpowiedzialności i preambułę AA. Następnie streścił przebieg konferencji rady regionu, która odbyła się również na platgorime ZOOM w dniu 10.04.2021, przedstawił wyniki głosowania nad poszczególnymi wnioskami, oraz służby jakie zostały wybrane. Region poszukuje osoby chętnej do objęcia służby łącznika ds. internetu.

Kolpolter poinformował o braku sprzedaży literatury, o dostępności online czasopisma mityng oraz o możliwości zakupu literatury w sklepie AA (online)

Łącznik ds. internetu streścił ostatnie spotkanie zespołu a także poinformował o tym, że integrupa otrzymała już możliwość edycji spisu mityngu, oraz o zasadach aktualizacji tego spisu.

Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował o malejącym zainteresowaniu mityngami na Skype. Zaapelował o rozpowszechnienie tych spotkań jako formy niesienia posłania do ZK.

Skarbnik przedstawił wpływy i wydatki integrupy.

Kafejkowy zaproponował, zaby zgromadzony fundusz, przeznaczony na zakup kawy, herbaty i przekąsek przeznać w trakcie braku możliwości spotkań w świecie rzeczywistym na niesienie posłania. Integreupa nie wyraziła sprzeciwu.

Żadna grupa nie potrzebujue pomocy w niesieniu posłania, ani też nie wprowadziła niczego nowego w jego niesieniu.

W ramach wolnych wniosków dyskutowano o planie złożenia do kolejnej konferencji regionu wniosku o jej skrócenie do jednego dnia.

Na tym spotkanie zakońcozno. Kolejne zaplanowane jest na 02.05.2021 na godz. 9:30 również na platformie ZOOM.

Protokołował Marcin, łącznik ds. intenetu i sekretarz integrupy

07.03.2021

Spotkanie intergrupy Narew odbyło się w dniu 07.03.2021 o godz. 9:30 na platformie ZOOM.

Spotkanie otworzył rzecznik wprowadzając ducha AA tekstami deklaracji odpowiedzialności i preambuły, następnie streścił przebieg ostatniego spotkania rady regionu. Omawiano przygotowania do konferencji regionu, która odbędzie się online na platformie ZOOM w dniu 10.04.2021. Próbna konferencja odbędzie się w ten sam sposób w dniu 27.03.2021. Rzecznik przedstawił jakie służby będą wybierane podczas konferencji, oraz poinformował, że wnioski kierowane do konferencji są dostępne na stronie regionu aa-mazowsze.pl

Po rzeczniku głos zabrał kolpolter, który zachęcił do odwiedzin storny mityng.net gdzie znajduje się najnowsze wydanie biuletynu Mityng, do zakupu literatury bezpośrednio w sklepie online lub u niego. Zapewnił, że posiada wszystkie pozycje. Poinformował również, że do zakładu karnego w Przytułach Starych przekazane zostały biuletyny oraz egzemplarz wielkiej księgi i 12x12.

Łącznik ds. internetu poinformował o potrzebie obsadzenia służby łącznika z zespołem organizacyjnym, omówił obecne losy wniosku do BSK o dostęp do bazy spisu mityngów, wspomniał, że trwają prace nad poradnikiem do obsługi platformy ZOOM przydatnym podczas zbliżającej się konferencji.

Łącznik ds. niesienia posłania do zakładu karnego w Przytułach Starych podzielił się dobrą informacją, że mityngi w ZK odbywają się co tydzień na Skype, oraz że ogólnie zauważalna jest wzrostowa tendencja jeżeli chodzi o ilość mityngów online w zakładach karnych w całej Polsce. Zaplanowane ogólnopolskie warsztaty niesienia posłania do zakładów karnych i aresztów śledczych zostały odwołane.

Skarbnik poinformował o bieżących wpłatach od grup, zwrocie za warsztaty, które się nie odbyły i o wydatkach. Wywiązała się krótka dyskusja na temat przeznaczenia środków, które są w dyspozycji intergrupy. Podjęto decyzję o przekazaniu środków na region i BSK.

Kafejkowy niestety nadal nie ma możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami parzenia kawy. Możemy jedynie przywoływać miłe wspomnienia Jego arcydzieł z czasów gdy spotyliśmy się w świecie realnym.

Intergrupa poszukuje osób chętnych do podjęcia służb: kolporter, łącznik ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami, łącznik z zespołem organizacyjnym.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy, ani też nie wprowadziła innowacji w niesieniu posłania.

W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, padł wniosek o przełożenie kolejnego spotkania integrupy na 11.04.2021 z uwagi na święta. Wniosek został przyjęty, tak więc na kolejne spotkanie intergrupy Narew zapraszamy w dniu 11.04.2021 o godz. 9:30 na platformie ZOOM.

Protokołował Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz integrupy.

07.02.2021

Sprawozdanie ze spotkania integrupy, które odbyło się w dniu 07.02.2021 o godz. 9:30 na platformie ZOOM


Spotkanie jak zwykle otworzył rzecznik integrupy, który przeczytał preambułę AA.

Po tym zabiegu streścił on tamety omawiane na ostatnim spotkaniu rady regiony. Data konferencji regionu nie jest jeszcze ustalona. Wnioski do konferencji dostępne są na stronie regionu aa-mazowsze.pl. Omówił sytucję finansową regionu, poinformował o powstaniu strony dla osób głuchych i słabosłyszących. Poinformował również, że audycja o AA emitowana w radiu jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce "materiały".

Kolpolter nie był obecny na spotkaniu.

Łącznik do spraw internetu poinformował o lasach złożonego do BSK wniosku o nadanie integrupom dostępu do spisu mityngów. Sprawa zmierza ku końcowi i niebawem chętne integrupy powinny móc uzyskać taki dostęp. Poinformował również o konieczności uporządkowania spisu mityngów na stronie BSK w zakresie dotyczącym naszej integrupy.

Paweł, łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że mityngi z udziałem osadzonych odbywają się na Skype w czwrtki w godzinach od 13:30 do 14:30 a chętni do udziału w takich mityngach mogą zgłaszać się bezpośrednio do niego, lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Biuletyny zostaną niebawem dostarczone do zakładu karnego. Na bieżąco przesyłane są linki do biuletynów w wersji elektronicznej. Aktualizacja przepustek nastąpi dopiero po zniesieniu zakazu wejść na teren zakładu karnego.

Kafejkowy nie uczestniczył w spotkaniu. Nieobecność została odnotowana jako usprawiedliwiona z uwagi na jego udział w szkoleniu dla baristów.

Skarbnik zmagając się ze skutkami wykluczenia cyfrowego przedstawił wpływy i wydatki integrupy. Stan finansów integrupy należy uznać za stabilny.

Żadna grupa nie potrzebuje pomocy. Grupa Jest Rozwiązanie zmieniła platformę, na której odbywają się jej mityngi ze Skype na Zoom. Mandatariusz grupy podzielił się doświadczeniem w przeciwdziałaniu wybrykom osobób starających się zakłócać mityngi na Zoomie.

W części dotyczącej wolnych wniosków skarbnik poinformował, że warsztaty dla kolpolterów odbywać się będą w formie online i że wystąpił o zwrot zaliczek wpłaconych do ośrodka, w którym warsztaty miały się odbywać w formie tradycyjnej.

Na tym spotkanie zostało zakończone. Kolejne spotkanie zaplanowano na 07.03.2021 godz. 9:30 na platformie Zoom.

Protokołował Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz integrupy

03.01.2021

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się w dniu 03.01.2021 o godz. 9:30 na platformie Zoom


Sprawozdanie otworzył rzecznik intergrupy i przeczytał preambułę AA. Poinformował, że audycja informacyjna o wspólnocie AA została nagrana i przekazana do Radia Oko do emisji. Audycja składa się z dwóch części po 45 minut każda. Więcej szczegółów na temat audycji podali nasi przyjaciele Wiesław, Paweł i Sławek. Intergurpa wyraziła szczególne podziękowania dla Pawła za zajęcie się obróbką dźwiękową i montażem audycji.


Kolpolter poinformował o dalszym zastoju w sprzedaży literatury. Zachęcił do zakupów, bezpośrednio u niego, na ul. Chmielnej w Warszawie, bądź poprzez sklep internetowy na stronie aa24.pl


Delegat KLiP poinformował, że pozycja "Więzień do Więźnia" jest gotowa do druku, czeka na zatwierdzenie przez KSK. Ukończone są również prace nad nowym poradnikiem służb. Pozycja czeka na ustalenie terminu w jakim będą odbywały się KSK. Delegat poinformował nas również, że powstają ulotki skierowane do niepełnosprawnych w tym ulotka audiowizualna z tłumaczeniem na język migowy.


Łącznik ds. internetu poinformował, że poprzedni właściciel konta na platformie Zoom, nasz przyjaciel Radek zgodził się na przekazanie pod opiekę intergrupy w/w konta. Na koncie tym odbywają się mityngi grup i spotkania intergrupy. Grupy chętne do skorzystania z konta Zoom mogą kontaktować się z integrują mailowo pod adresem narew013@aa.org.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie intergrupy aa-narew.pl

Łącznik omówił również krótko dalsze losy, złożonego do BSK wniosku o udzielenie łącznikom internetowym intergrup dostępu do edycji spisu mityngów ba stronie BSK.


Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że mityngi w zakładzie nadal się nie odbywają. Do zakładu karnego została przekazana krótka około 15 minutowa audycja dotycząca zagadnień związanych z programem 12 kroków celem jej emisji w radiowęźle. Łącznik przekazał również, że BSK wyraziło zgodę na odczyt materiałów związanych z AA poprzez radiowęzeł, pod warunkiem podania źródła materiałów. Omówił również korespondencję jaka została wymieniona pomiędzy BSK a Biurem Penitencjarnym Służby Więziennej, z której wynika gotowość obu stron do wypracowania nowych metod niesienia posłania przy pomocy środków teleinformatycznych.


Skarbnik integrupy omówił aktualne wpływy i wydatki a także przedstawił szczegółowe podsumowanie roku 2020 z punktu widzenia finansów. Na dzień dzisiejszy intergrupa posiada środki wystarczające na zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania.


Kafejkowy obiecał, że jak tylko będziemy mogli spotkać się w świecie rzeczywistym to przygotuje nam tak pyszną kawę jak tylko potrafi.


Żadna grupa nie potrzebuje pomocy w realizacji V tradycji, ani też żadna grupa nie wprowadziła niczego nowego w niesieniu posłania.


Żadne wolne wnioski nie zostały złożone.


Na tym spotkanie zakończono.


Protokołował Marcin, służący jako łącznik ds. internetu i sekretarz integrupy.


Następne spotkanie zaplanowane jest na 07.02.2021 o godz. 9:30 również na platformie Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/2886965561?pwd=bG5NVlRZUUJmL1NmVGNlUk5OQ0lhQT09

06.12.2020

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy Narew, które odbyło się dnia 06.12.2020 o godz. 9:30 na platformie Zoom.


Spotkanie otworzył rzecznik integrupy i przeczytał preambułę AA, zdał relację ze spotkania rady regionu, które odbyło się 21.11.2020. Na spotkaniu rada regionu zaopiniowała pozytywnie wniosek łącznika ds. internetu intergrupy Narew o przyznaniu chętnym intergrupom dostępu do spisu mityngów na stronie BSK.

Rzecznik poinformował również, iż trwa emisja spotu informacyjnego o AA w lokalnym radiu o nazwie "Radio Oko".


Kolporter poinformował o zastoju w sprzedaży literatury związanym z trwającym obecnie kolejnym obostrzeniem dot. możliwości spotkań. Zachęcił do korzystania ze sklepu internetowego aa24.pl a także poinformował o tym, iż do zakładu karnego wysyłane są biuletyny.


Łącznik ds. internetu poinformował, że wniosek, o którym mówił rzecznik został już wysłany droga mailową do BSK. Obecnie oczekujemy na odpowiedź. Zdał również krótką relację ze spotkania zespołu ds. internetu oraz wspomniał o ewentualnej konieczności przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi Zooma w przypadku, gdyby kolejne konferencje miały się odbywać właśnie na tej platformie. Łącznik zaproponował również, aby integrupa przejęła opiekę nad kontem Zoom wykorzystywanym obecnie przez kilka grup oraz integrupę a udostępnianym przez naszego przyjaciela Radka. Integrupa przejęłaby na siebie finansowanie w/w konta i udostępniałaby je grupom chętnym spotykać się online za pomocą Zooma. Integrupa wyraziła swoje poparcie dla tego pomysłu a łącznik zobligował się do zaproponowania tego rozwiązania obecnemu właścicielowi konta Radkowi.


Łącznik ds. niesienia posłania do zakładu karnego w Przytułach Starych zapewnił, iż wszystkie biuletyny dostarczane do ZK są przekazywane bezpośrednio osadzonym i mają oni możliwość zapoznania się z ich treścią. Opisał również inicjatywę polegającą na nagraniu kilku około 15 minutowych materiałów audio o tematyce związanej z programem 12 kroków i wyemitowaniu ich przez radiowęzeł w zakładzie karnym. Zachęcił do wzięcia czynnego udziału w tym pomyśle. Osoby chętne do niesienia posłania do ZK w ten sposób mogą zgłaszać się bezpośrednio do łącznika Pawła.


Sympatyk służby związanej z informacją publiczną i kontaktem z profesjonalistami poinformował, że trwają przygotowania do spotkania informacyjnego w Radiu Oko, zaapelował również o znalezienie sposobów przekazywania informacji profesjonalistom w tym trudnym okresie, gdzie spotkania są bardzo mocno ograniczone.


Kafejkowy, który z oczywistych względów nie może raczyć nas pyszną kawą, spowodował w sposób zdalny, że kawy przyrządzone przez każdego z nas indywidualnie smakowały lepiej. Stan funduszu kawowego bez zmian.


W części dotyczącej spraw grup, mandatariusz grupy Nadzieja poinformował, że grupa spotyka się w sposób hybrydowy, online z możliwością fizycznego uczestnictwa maksymalnie 5 osób, co stwarza okazję dla osób, które potrzebują spotkać się z innymi alkoholikami w świecie rzeczywistym.


Skarbnik przedstawił stan finansów integrupy, wpływy, wydatki. Kondycja finansowa intergrupy jest zadowalająca.


Żadna z grup nie potrzebuje pomocy, ani też żadna z grup nie wprowadziła niczego nowego w niesieniu posłania.


W części dotyczącej wolnych wniosków, mandatariusz grupy Nadzieja poinformował, że potrzebna jest osoba, która mogłaby pełnić funkcję gospodarza podczas spotkania informacyjnego, które będzie emitowane w Radiu Oko. Powrócił również do tematu ewentualnego wsparcia finansowego projektu emisji spotu informacyjnego o AA w Radiu Nadzieja. Po krótkiej dyskusji i konsultacji ze skarbnikiem intergrupa podjęła decyzję o gotowości udzielenia konkretnego wsparcia finansowego, jeżeli projekt zostanie sfinalizowany, ustalając kwotę, którą może na ten cel przeznaczyć.


Na tym spotkanie zakończono.

Na kolejne zapraszamy 03.01.2021.


Protokołował Marcin, służący jako łącznik ds. internetu i sekretarz integrupy.

08.11.2020

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Narew, które odbyło się online w dniu 08.11.2020 o godz. 9:30


Spotkanie rozpoczął Rzecznik, który poinformował o nowym mityngu online Zdroju, oraz o fakcie ukazania się w lokalnym radiu "Oko" spotu informacyjnego o wspólnocie AA. W ramach spotu przewidziana jest 90 minutowa audycja z udziałem profesjonalistów. Od rzecznika dowiedzieliśmy się również, że konferencja krajowa przeniesiona jest na kwiecień 2021


Nieobecny Kolpolter przekazał poprzez przyjaciela, że posiada pełny wachlarz literatury i zakupu można dokonać po wcześniejszym kontakcie z nim lub samodzielnie poprzez sklep internetowy AA na stronie aa24.pl


Łącznik do spraw internetu przekazał informacje odnośnie spisów mityngów i zdał relację ze spotkania zespołu ds. internetu, zaproponował rozważenie zmiany platformy, na której spotyka się Intergrupy z Google Meets na Zoom'a. Grupa podjęła decyzję o dokonaniu takiej zmiany.


Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że zakład jest nadal zamknięty jeżeli chodzi o spotkania wewnętrz zakładu jak i wyjścia osadzonych na spotkania na zewnątrz. Do zakładu dostarczone zostało 28 sztuk biuletynów.

Łącznik ds internetu zadał zbędne pytanie na temat dostępności biuletynów dla osadzonych, czym wywołał niepotrzebną dyskusję i pozbawił zgromadzonych 10 minut cennego czasu.


Następnie głos zabrał delegat KLiP, który poinformował o zakończeniu prac nad książką "Więzień do Więźnia". Pozycja czeka na zatwierdzenie przez konferencje krajową. Poinformował również o stanie prac nad poradnikiem dla służb, zachęcił do czytania i uczestniczenia w tworzeniu biuletynu "Mityng" a także o możliwości zapoznania się z obszernym sprawozdaniem dot. tłumaczenia 4 wydania książki "Anonimowi Alkoholicy", które jest dostępne na stronie aa24.pl w zakładce "różne" -> "do pobrania" -> "Służba krajowa - komunikaty"


Mandatariusz grypy Nadzieja w nieformalnym zastępstwie w służbie łącznika do ds. informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami poinformował, że trwają rozmowy dot. ustalenia składu profesjonalistów, którzy wystąpią w spocie informacyjnym. Przedstawił również możliwość emisji spotu w radiu "Nadzieja"


Skarbnik podał stan finansów Intergrupy, poinformował o możliwości dokonywania przez grupy wpłat na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy. W zależności od stanu finansów intergrupa rozważy partycypowanie w kosztach ewentualnej emisji spotu informacyjnego o AA w radiu "Nadzieja"


Kafejkowy poprzez zastępce podał stan środków finansowych przeznaczonych na zakupy art. spożywczych. Ostatni remanent zapasów ujawnił zapas kawy, wody a także spore nadwyżki cukru.


W dalszej części spotkania okazało się, że żadna grupa nie potrzebuje pomocy intergrupy, oraz nie wprowadziła nic nowego w niesieniu posłania.


W części dotyczącej wolnych wniosków rzecznik poinformował, że planuje uczestniczyć w nadchodzącym spotkaniu rady regionu.


Na tym spotkanie zakończono.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 06.12.2020 godz. 9:30 na platformie Zoom. http://us04web.zoom.us/j/2886965561 hasło 522945


Protokół sporządził Marcin, sekretarz i łącznik ds. internetu intergrupy.

04.10.2020

Sprawozdanie ze spotkania intergrupy „Narew”, które odbyło się dnia 04.10.2020

Spotkanie otworzył rzecznik intergrupy. Odczytane zostały deklaracja odpowiedzialności, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.

Rzecznik zdał relację ze spotkania rady regionu, które odbyło się w dniu 12.09.2020. Celem spotkania był wybór służby regionu, kandydatów na delegatów, oraz powiernika klasy A. Rzecznik poinformował, że wszystkie kandydatury uzyskały w głosowaniach tajnych wymagane większości głosów. Przedstawił również sposób w jaki odbywały się prezentacje kandydatów i samo głosowanie.

Następnie Intergrupa podjęła dyskusję, czy konferencje regionu powinny być dwu, czy jednodniowe.

Kolejnem punktem nad, którym dyskutowała Intergrupa była propozycja pokrycia przez intergrupę całości kosztów spotu informacyjnego o AA w regionalnej rozgłośni radiowej. Propozycja spotkała się z aprobatą intergrupy. Spot informacyjny ukazywał się będzie na antenie lokalnego radia w wiadomościach. Będzie również możliwość wystąpienia na antenie i przekazania informacji o AA (coś na wzór spotkania informacyjnego). Na stronie radia ukazać ma się również baner z informacją o AA.

Po dyskusji głos zabrali kolejno kolpolter, łącznik ds. internetu, łącznik ds. kontaktu z zakładami karnymi i aresztami śledczymi, skarbnik i kafelkowy.

Konkluzje wypowiedzi wyżej wymienionych są następujące:

Literatura dostępna jest na bieżąco, do nabycia bezpośrednio u kolportera. Kolpolter zasygnalizował, że kończy mu się służba i poszukuje swojego następcy.

Wniosek łącznika ds. internetu w sprawie udostępnienia chętnym intergrupom możliwości edycji spisu mityngów został przekazany do zaopiniowania radzie regionu.

W zakładzie karnym w Przytułach Starych planowane jest wznowienie mityngów, przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia sars-cov-2.

Stan finansów Intergrupy pozwala na niesienie posłania w zakresie planowanym przez intergrupę.

Każdy uczestnik spotkania może liczyć na kawę, herbatę, coś słodkiego.

W części dotyczącej wolnych wniosków intergrupa z uwagi na Święto Zmarłych podjęła decyzję o przełożeniu listopadowego spotkania na 2 niedzielę miesiąca. Pojawił się również wniosek mandatariusza grupy „Nadzieja” o przekazanie na grupach ulotki o sposobie informowania o AA osób niebędących alkoholikami. Mandatariusz udostępnił taką ulotkę będącą dziełem zespołu ds. informacji publicznej i współpracy z profesjonalistami. Znajdziecie ją na stronie Intergrupy aa-narew.pl w zakładce „materiały”.

Kolejne spotkanie intergrupy odbędzie się dnia 8 listopada o godz. 9:30, ul. Goworowska 8a, Ostrołęka. Do spotkania można dołączyć online: https://meet.google.com/upg-zybx-hxq

Sporządził: Marcin, łącznik ds. internetu i sekretarz Intergrupy


06.09.2020

Sprawozdanie ze spotkania integrupy Narew, które odbyło się dnia 06.09.2020 przy ul. Goworowskiej 8a w Ostrołęce.


Przywitaliśmy się deklaracją odpowiedzialności, preambułą AA i odczytaliśmy wspólnie 12 tradycji i 12 koncepcji AA.


Rzecznik intergrupy omówił sprawy poruszane na ostatnim spotkaniu rady regionu. Poinformował, że wniosek o rezygnacje z organizowania konferencji regionu i wybór służb przez radę regionu uzyskał poparcie znakomitej większości intergrup i zostanie wcielony w życie. Termin wyboru służb zaplanowano na 12.09.2020


Kolejnym punktem spotkania, było omówienie spraw finansowych związanych z wpłatami dokonanymi przez grupy na pokrycie kosztów uczestnictwa mandatariuszy w konferencji regionu, oraz zaliczkami na warsztaty, które się nie odbyły z przyczyn obiektywnych. Po stosunkowo długiej dyskusji integrupa w głosowaniu jawnym podjęła decyzję, że grupy nie będą występować o zwrot wydatkowanych środków a środki te zostaną rozliczone przy okazji kolejnych imprez tego typu.


Łącznik ds. internetu przedstawił wniosek o udzielenie dostępu do spisu mityngów publikowanego na stronie aa24.pl dla poszczególnych intergrup, które wyrażą chęć posiadania takowego dostępu. Integrupa w głosowaniu jawnym poparła w/w wniosek. Został on skierowany do rady regionu, gdzie po zaopiniowaniu zostanie przekazany do BSK.

(dla zainteresowanych wniosek jest dostępny w całości na stronie intergrupy aa-narew.pl w zakładce "materiały")


Kolporter przedstawił najnowszy Mityng, zachęcił do kupowania literatury i czynnego udziału w współtworzeniu Mityngu. W spotkaniu brał udział delegat krajowy KLiP, który również zachęcał do przesyłania artykułów do biuletynu Mityng.


Sytuacja w zakresie wizyt i przepustek w zakładzie karnym w Przytułach Starych nie zmieniła się o czym poinformował nas łącznik do zakładów karnych i aresztów śledczych. Wydłużony za to został dozwolony czas na rozmowy telefoniczne. Łącznik uzyskał również od BSK pełnomocnictwo do reprezentowania BSK przed organami zakładów karnych. Pełnomocnictwo nie obejmuje zawierania w imieniu BSK umów i zaciągania zobowiązań.


Intergrupa posiada wakat w służbie łącznika do spraw informacji publicznej i współpracy z profesjonalistami. Zapraszamy osoby chętne do podjęcia się tej służby.


O wpływach i wydatkach, oraz saldzie bieżącym poinformował nas skarbnik intergrupy. Sytuacja finansowa integrupy jest stabilna.


Kafejkowy reprezentowany przez zastępce również przedstawił stan środków przeznaczonych na zakup kawy, herbaty, słodyczy.


Wolnych wniosków nie było.

Na tym zakończono spotkanie. Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 04.10.2020 godz. 9:30.

Protokołował Marcin, służący jako sekretarz intergrupy i łącznik do spraw internetu.

02.08.2020

Sprawozdanie intergrupy Narew ze spotkania, które miało miejsce w dniu 02.08.2020 o godz. 9:30 w Ostrołęce.


Spotkanie otworzył Marek, który zastępował nieobecnego na spotkaniu rzecznika Intergrupy Michała.

Przeczytaliśmy wspólnie deklarację odpowiedzialności, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.


Prowadzący przedstawił wniosek rady regionu dot. rezygnacji z tegorocznej konferencji regionu. Obecny na spotkaniu koordynator zespołu organizacyjnego Tomek objaśnił dodatkowo w szczegółach powody złożenia takiego wniosku, oraz skutki jakie miałoby jego przyjęcie lub odrzucenie. Mandatariusze obecni na spotkaniu jednogłośnie poparli wniosek w głosowaniu jawnym.


Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia służących.


Kolpolter poinformował o nowych wydaniach biuletynów, zachęcił do zakupu literatury. Podobnie jak w zeszłym miesiącu przekazał do zakładu karnego w Przytułach Starych biuletyny. Nowo wydany "Niezbędnik Nowicjusza” wzbudził spore zainteresowanie wśród mandatariuszy.


Łącznik do spraw internetu poprosił o sprawdzenie poprawności adresów, terminów spotkań poszczególnych grup, poinformował o zmianie systemu za pomocą którego w spotkaniu intergrupy można uczestniczyć online z Zoom’a na Google Meets, oraz zaproponował, aby sprawozdania ze spotkań Intergrupy były zamieszczane na stronie intergrupy aa-narew.pl

Propozycja nie napotkała na sprzeciw.


Łącznik do zakładu karnego w Przytułach Starych poinformował, że spotkania w zakładzie karnym nadal nie są możliwe, ale odbywają się mityngi telefoniczne i dostarczane są do zakładu biuletyny, oraz że warsztaty niesienie posłania do ZK i AŚ zostały przełożone na kwiecień 2021. Omówił również sposób rozliczania wpłaconych na te warsztaty zaliczek. Zakład karny rozważa w najbliższym czasie złagodzenie obostrzeń dotyczących spotkań.


Powracający z urlopu skarbnik przedstawił wpływy oraz wydatki intergrupy. Stan finansów intergrupy jest na poziomie zapewniającym niezależność finansową i możliwość sprawnej pracy.


Kafejkowy poinformował na temat zapasów spożywczych i stanie środków funduszu kawowego.


Mandatariusz grupy Nadzieja przedstawił nam kolejną część projektu nowego poradnika służb i zachęcił do czynnego udziału w jego tworzeniu, poprzez zgłaszanie ewentualnych uwag.

Grupa Nadzieja jest na etapie rozpoznawania rynku mediów publicznych celem ewentualnego zamieszczenia spotu informacyjnego AA w naszym rejonie.


Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o pogodę ducha.


Na kolejne spotkanie zapraszamy w pierwszą niedzielę września o godz. 9:30 - ul. Goworowska 8a, Ostrołęka lub online https://meet.google.com/upg-zybx-hxq


Marcin, łącznik ds internetu i sekretarz Intergrupy.